Adatkezelési tájékoztató

Az Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 1. EKIF Oktatási Osztály: 3300 Eger, Deák F. u. 49.; e-mail címe: eger@egyhazmegye.hu és egerekif@gmail.com, telefonszáma: +36/36/517-589; +36/36/796-295 „a továbbiakban: Egyházi jogi személy”) 2020. június 8. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, jelszavát, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét, amelyeket Ön a https://ekif.egriegyhazmegye.hu/ honlapon történt regisztrációja során adott meg.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott név, jelszó, e-mail cím, telefonszám és lakcím kezelésére az Egyházi jogi személy jogosult.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Egyházi jogi személy Oktatási Osztályának munkatársai jogosultak hozzáférni.

Az Egyházi jogi személy adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki Dr. Kós Gergő jogi előadó, a következő e-mail címen és telefonszámon érhető el: egerekif@gmail.com és a +36/36/796-295.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Egyházi jogi személy a regisztráció során megadott nevet, jelszót, e-mail címet, telefonszámot és lakcímet az Ön beazonosítása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

A regisztráció során megadott név, jelszó, e-mail cím, telefonszám és lakcím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a nevét, jelszavát, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét megadni.

Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor a regisztrációját törölheti. Ha Ön a weboldalon történő regisztrációját törli, akkor az Egyházi jogi személy törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Egyházi jogi személy az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, a Egyházi jogi személy jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

3. Személyes adatok címzettjei

A regisztráció céljából megadott nevét, e-mail címét és jelszavát Egyházi jogi személy további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Egyházi jogi személy a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

Az Egyházi jogi személy az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan törli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 Az Egyházi jogi személy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Egyházi jogi személy a honlapján nyilvánosságra hozza.


5.2 Az Egyházi jogi személy Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait az Egyházi jogi személy törli.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Egyházi jogi személytől arra vonatkozóan, hogy a Egyházi jogi személy kezeli-e a személyes adatait.
Ha az Egyházi jogi személy kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Egyházi jogi személy a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Egyházi jogi személytől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.


6.3 Törléshez való jog

Az Egyházi jogi személytől az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Egyházi jogi személy. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Egyházi jogi személynek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az Egyházi jogi személy jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
Az Egyházi jogi személy a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Egyházi jogi személyrealkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Egyházi jogi személyre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha az Egyházi jogi személy nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Egyházi jogi személyt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Egyházi jogi személy a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Egyházi jogi személynek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
Az Egyházi jogi személy az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés az Egyházi jogi személy vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Az Egyházi jogi személy nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az Egyházi jogi személy tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával az Egyházi jogi személy nem élhet.


7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy az Egyházi jogi személy megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: eger@egyhazmegye.hu és egerekif@gmail.com

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:                             1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                             +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                   ugyfelszolgalat@naih.hu.


7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.