Köznevelési intézményeink lelkipásztorai és vezetői találkoztak

Köznevelési intézményeink lelkipásztorai és vezetői találkoztak

Az Egri Főegyházmegye iskolafenntartó szervezete, az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság tanévenként két találkozót szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő ötven oktatási-nevelési intézmény vezetőinek, lelkipásztorainak és óvodavezetőinek.

A 2018/2019. tanév mottója: „Minden a családban kezdődik. Család, légy, ami Isten tervei szerint vagy!”

Igazgatók Értekezlete - 2018. október 3.

Az Igazgatók Értekezlete szentmisével kezdődött, amelynek homíliájában Dr. Ternyák Csaba egri érsek a 2018/2019. tanév mottójához kapcsolódva, az Isten terve szerinti családról szólt megjelent intézményvezetőkhöz. Mivel napjainkban sok család sérült, ezért a katolikus iskoláknak vállalniuk kell azt, hogy tanulóiknak bemutatják a családi élet értékeit és kihívásait. Segítik és felkészítik a gyermekeket családi szerepük nemük szerinti kibontakoztatására. A pedagógusok, és különösen az osztályfőnökök szerepe kiemelkedő a katolikus egyház értékrendjének bölcs és tudatos képviseletében. Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság (EKIF) elnöke kiemelte, hogy a gyermekeket legjobban otthon, saját környezetükben lehet megismerni, ezért az iskolák munkatervében hangsúlyosan jelen kell lenniük a családlátogatásoknak.

A szentmise után Dobszay Benedek OFM tartományfőnök és Dobszay Ambrus közoktatási referens bemutatták a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartományának iskoláit. Előadásukban kitértek a ferences rendtartomány iskoláinak történetére, stratégiájára és mindennapjaira.

Ezután Kovács István Miklósné intézményvezető és Gulyás Zsolt plébános, az iskola lelkipásztora a karcagi Győrffy György Katolikus Általános Iskolát és az egyházközséggel ápolt kapcsolatát mutatták be a jelenlévő igazgatóknak.  Az iskola 2015-ben került az Egri Főegyházmege fenntartásába. Ezt követően a korábbinál erőteljesebben érzékelhetővé vált a katolikus egyház jelenléte Karcagon.

Az értekezlet végén az intézmények működésével kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és pályázati kérdésekről kaptak útmutatást a résztvevők.

 

Iskolai Lelkipásztorok Találkozója - 2018. október 10.

A találkozón arról gondolkodtak és beszélgettek a résztvevők, hogy miként tudják megvalósítani az iskolában, a családban és az egyházban a Jézusi közösséget, és hogyan tudja a katolikus iskola segíteni a gyermekeket személyiségük, nemi identitásuk kibontakozásában.

Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság elnöke elmondta, hogy nagy feladatot és egyben áldozatot jelent a pedagógusoknak, de a családlátogatásoknak jelen kell lenniük az iskolai munkatervekben.

Hogyan lehet a lelkiséget erősíteni, milyen fajta jelenlétre van szükség, valamint, hogy a szentségi pasztoráció, a kegyelmi eszközök használata hogyan történjen az iskolákban. Ezekre a kérdésekre Dobszay Benedek OFM, ferences tartományfőnök és Dobszay Ambrus közoktatási referens keresték a választ előadásukban. Elmondták, hogy úgy tekintenek a katolikus iskolára, mint olyan intézményre, amely lelki és emberi értékeket kínál tanulóinak és rajtuk keresztül a tanulók családjainak. Az a törekvésük, hogy ezeket az értékeket a gyermekek észrevegyék, felfedezzék és magukénak érezzék, hasznosítsák életükben.

Erre törekednek az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények pedagógusai és lelkipásztorai is.

 

Óvodavezetők Értekezlete - 2018. november 7.

Az értekezletet indító szentmisén Dr. Ternyák Csaba csodálatos hivatásnak nevezte az óvónők munkáját, hiszen a jövő generáció formálása, identitásának kialakítása számukra, a hitbeli értékek továbbadása a család mellett elsősorban az ő kezükben van. A család évében az óvodában is segíteni kell a gyerekeket a családban betöltött szerepük, nemiségük, családban betöltött szerepük kibontakoztatásában.

Az értekezlet szakmai előadással folytatódott. Az Egri Főegyházmegye hatáskörébe 2018. szeptember 1-jétől került 6 óvoda vezetőinek bemutatása után Szásziné Sustyák Anna köznevelési szakértő, a debreceni Svetits Iskola óvodájának nyugalmazott vezetője tartott előadást. Ezután Balogh-Bubenkó Éva, a miskolci Szent Anna Katolikus Tagóvoda vezetője mutatta be óvodáját, ahol jelenleg 5 óvodai csoportban 120 kisgyermeket nevelnek. Utána Vízvárdi Rita szociális testvér a példaadás fontosságára hívta fel a figyelmet az óvodai nevelésben, amit csak akkor tudunk elérni, ha a saját hitéletünkre is gondot fordítunk. Amit élünk, abból tudunk ajándékozni.

Ezt követően Juhász Ferenc, az EKIF elnöke az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő 21 óvodája óvodai referensét, a tiszafüredi Háromkirályok Tagóvoda korábbi vezetőjét, Mester Mariannát mutatta be, aki elmondta, hogy a fenntartói intézménylátogatások fő célja az, hogy segítsünk az egyre jobb megoldások megtalálása érdekében.

Az értekezletet Dr. Németh Zoltán osztályvezető szakmai és jogi útmutatása és kötetlen beszélgetés zárta.