AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Egri Főegyházmegye köznevelési és szakképző intézményeinek 2022/2023. a 2023/2024. és a 2024/2025. tanévekben iskolagyümölccsel- és iskolazöldséggel ellátásában részt venni kívánó vállalkozásoknak

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanulóinak a 2022/2023. a 2023/2024. és a 2024/2025. tanévekben iskolagyümölccsel- és iskolazöldséggel ellátásában részt venni kívánó vállalkozások részére

Iktatószám: 67/NZ-1/2022.04.15.

Tárgy: ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs és iskolazöldség szállításra

Tisztelt Vállalkozók!                                                                                                           

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.), mint köznevelési intézmények fenntartója az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a fenntartásában működő köznevelési intézmények tanulóinak a 2022/2023. a 2023/2024. és a 2024/2025. tanévekben iskolagyümölccsel és iskolazöldséggel ellátására a www.eger.egyhazmegye.hu Közlemények rovatában az alábbi

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

teszi közzé.

Kérjük, hogy e felhívásnak és a R. előírásainak megfelelően az Egri Főegyházmegye részére küldjék el ajánlatukat, azok a vállalkozások, amelyek szerződni kívánnak az alábbi intézmények tanulóinak iskolagyümölccsel és iskolazöldséggel történő ellátására.

Az ajánlatokat a Rendeletben és e felhívásban előírt formában és tartalommal kell benyújtani zárt borítékban a következő címre:

Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya

3300 Eger, Deák Ferenc u. 49.

Az ajánlatok beérkezésének határideje:

2022. április 30.

Az ajánlatok személyesen 2022. április 29-én, péntek 16.00 óráig kézbesíthetők az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya 3300 Eger, Deák Ferenc u. 49. szám alatti irodájában vagy ajánlott levélben legkésőbb 2022. április 30. napján postára adhatók.    

Az ajánlatok elbírálásának határideje:

2022. május 10.

A szerződéskötés határideje:

2022. május 20.

Megismételt felhívás esetén a szerződéskötés határideje:

2022. május 25.

1.                   Egyéb ajánlati feltételek:

Az ajánlattevők ajánlatukhoz mellékeljék a R. 6. § (1) bekezdésének a) b) és c) pontjaiban rögzített előnyben részesítési feltételek megállapítása és igazolása céljából, cégszerűen aláírt nyilatkozatukat és igazoló okiratokat (pl. a szállítandó termékek előállítására szolgáló földrészletek földhivatali tulajdoni lapjának 60 napnál nem régebbi másolata és földhivatali térképmásolata, idegen tulajdonú földrészlet használata esetén a használat jogcímét igazoló szerződés másolata).

2.                   Az előnyben részesítési feltételek és a megállapításukhoz szükséges, igazolandó adatok:  

1.                       az intézmény vonatkozásában rögzített minőségi kifogások száma;

2.                       az ajánlatban tanulónként hetente több, de legfeljebb négy adag, az intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, az intézmény székhelyével azonos megyében termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni;

3.                       intézményenként a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata az intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított szállítandó termékek termelési helyének település, járás és megye szempontú megjelölésével, a termelés vagy az előállítási helyszínének az intézmény székhelyétől mért lehető legrövidebb, térképre rajzolt közúti útvonalon km-ben mért távolságának kimutatásával;

4.                       az intézményben eddig megvalósított szemléletformáló kísérő intézkedések megjelölése és száma;

5.                       a sorrendállításkor azonos pontszámot elért kérelmezők között az ellátandó intézmények és az előállítás (származás) helyének földrajzi távolsága, a minél rövidebb ellátási lánc és az ebből következő környezeti előnyök érdekében, a tanulók minél egészségesebb termékkel történő ellátása érdekében, az ellátandó intézmények véleményének figyelembevételével az Egri Főegyházmegye dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel megállapodást köt.

R. „2. A támogatás jellege, kedvezményezettje és a program végső kedvezményezettje

2. § (1) Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1-6. évfolyamán,

b) a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán, továbbá

c) a 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az a) és b) pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények, továbbá a köznevelési törvény 11. §-a szerinti hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamán, továbbá

d) a szakképzési törvény 18. §-a szerinti többcélú szakképző intézmény a)-c) pontnak megfelelő 1-6. évfolyamán

tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben, az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) által ellátott gyermekek tekintetében a 9. § (4) bekezdésében meghatározott kísérőintézkedés végrehajtása, továbbá a 18. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után.

(2) A program célja szerint a végső kedvezményezett a tanuló.

(3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.”

„5. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás, megállapodásmódosítás

5. § (1) A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval - ezek között egy tanév vonatkozásában legfeljebb tizenkét tankerületi központtal - köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást. A tankerületi központok száma tekintetében meghatározott felső korlát számításánál a kapcsolt vállalkozásnak minősülő kérelmezőket egy kérelmezőnek kell tekintetni. A tizenkét tankerületi központ számításánál a már korábban megkötött, a következő tanítási évben érvényes megállapodásokat is figyelembe kell venni. Ha a tankerületi központtal már korábban megkötött, a következő tanítási évben érvényes megállapodások száma meghaladja a tizenkettőt, akkor a tizenkettőt meghaladó számú tankerületi központtal kötött megállapodások is figyelembe vehetők, de újabb tankerületi központtal nem köthető további megállapodás.

(2) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a fenntartóval a Kincstár honlapján közzétett megállapodásmintának megfelelő megállapodást köti meg.

(3) A tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(4) A tankerületi központ egy adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények ellátására egy kérelmezővel köthet megállapodást. Egy adott köznevelési intézmény eltérő járásba tartozó feladatellátási helyei esetében a köznevelési intézmény székhelye szerinti járásra vonatkozóan megkötött megállapodásnak tartalmaznia kell a köznevelési intézmény valamennyi ellátni kívánt feladatellátási helyét.

(5) A több tanítási évre szóló megállapodásokat a soron következő tanítási évre vonatkozó teljesítési helyszínek, tanulólétszámok, szállítási gyakoriság, szállítás időtartamai, szállítási időszakok, szállítandó termékek, termékmennyiségek, a termékek kiosztásának tervezett időpontjai, a kísérőintézkedés alkalmainak száma, a kóstoltatott termékek fogyasztásra kész állapotának leírása, valamint a munkafüzet-kiosztás vállalása meghatározásának érdekében módosítani kell.

(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodásmódosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló megállapodásmintát a Kincstár a honlapján teszi közzé.

(7) A kérelmező a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a köznevelési intézmény és a feladatellátási hely adatait [név, cím, feladatellátási hely sorszáma, az Oktatási Hivatal által kiadott OM azonosító (a továbbiakban: OM azonosító)], valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét.

6. § (1) A fenntartó a kiválasztási eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást április 15-éig közzéteszi, amelyre a kérelmezők az ajánlataikat április 30-áig nyújthatják be. A tankerületi központ fenntartó által közzétett ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik.

(2) A tankerületi központok által végzett sorrendállítás során nem vehető figyelembe az az ajánlattevő, aki vagy amely az ajánlattal érintett tanév tekintetében már rendelkezik az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással.

(3) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több - megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó - kérelmező esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt, aki vagy amely

a) által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 21. § (9) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 13. §-ban meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;

b) tanulónként hetente több, de legfeljebb négy adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében - Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten - termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni; valamint

c) a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, 9. § (4) bekezdése szerinti kísérőintézkedést valósított meg, összhangban az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ajánlásával.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésére vonatkozó, a fenntartóhoz benyújtott ajánlatban szereplő kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a fenntartóhoz benyújtott, a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérőintézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.

(5) A programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, a (3) bekezdés szerinti ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmező a fenntartóhoz, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként nyújthatja be a fenntartó által közzétett módon és határidőben, de legkésőbb az (1) bekezdésben megadott határidőig.

(6) A fenntartó a (3) bekezdés szerint meghatározott rangsorról az ajánlattevőket május 10-éig értesíti, amelyben felajánlja a rangsor szerint nyertes ajánlattevő részére a megállapodás megkötésének lehetőségét. A rangsor szerint nyertes ajánlattevő május 13-áig valamennyi fenntartótól hozzá beérkezett megállapodás megkötésére irányuló értesítésre a szerződéskötési hajlandóság megjelölésével válaszol. Ha az ajánlattevő az értesítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Kincstár az adott kérelembenyújtással érintett tanévre vonatkozóan valamennyi megállapodása tekintetében jóváhagyott bruttó támogatási összeget 10%-kal csökkenti. Ha a rangsor szerint nyertes ajánlattévő élni kíván a fenntartó értesítésében jelzett megállapodás megkötésének lehetőségével, a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Ha a rangsor szerint nyertes ajánlattevő nem kíván élni a fenntartó értesítésében jelzett megállapodás megkötésének lehetőségével, a fenntartó felajánlja a megállapodás megkötésének lehetőségét a rangsor szerint következő ajánlattevőnek. Ha a rangsor szerint soron következő ajánlattevő élni kíván a megállapodás megkötésének lehetőségével, a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(7) Ha a fenntartó ajánlattételi felhívására április 30-áig nem érkezik ajánlat, vagy a beérkezett ajánlatokra vonatkozóan a rangsorolt ajánlattevők egyikével sem jön létre megállapodás, a fenntartó május 14-éig ismételten közzéteheti az ajánlattételi felhívását. Tankerületi központ fenntartó által megismételt ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik. A megismételt ajánlattételi felhívásra csak az nyújthat be ajánlatot, aki vagy amely a fenntartó első körben közzétett ajánlattételi felhívására nem nyújtott be ajánlatot. A fenntartó a (3) bekezdésben meghatározott sorrendállítás során csak azokat az ajánlattevőket rangsorolhatja, akik vagy amelyek az ismételten közzétett ajánlattételi felhívásra nyújtottak be ajánlatot.

(8) A fenntartó a (3) bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb május 20-áig, a (7) bekezdés szerinti megismételt ajánlattételi felhívás esetén május 25-éig megköti az 5. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével kialakított, a (3) bekezdés szerinti ajánlatok benyújtását megelőzően közzétett szempontrendszer alapján, az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezővel kell a megállapodást megkötni, ha nincs ilyen kérelmező, akkor az érintett járás vagy a köznevelési intézmény vonatkozásában megállapodáskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.

(9) A sorrendállítás során nem részesíthető előnyben annak a kérelmezőnek az ajánlata, aki az ajánlatában

a) a 14. § (1) bekezdésében meghatározott, tanulónként hetente kiosztható maximális termékmennyiséget, illetve

b) a (4) bekezdés alapján figyelembe vehető kísérőintézkedések számát

túllépi.

(10) A kérelmezőnek a fenntartóval a kiválasztási eljárás során tett ajánlatában szereplő (3) bekezdés b) pontja szerinti vállalásának megfelelően kell a megállapodást és a több tanévre szóló megállapodásmódosítást megkötnie.”

 

3. Az ellátandó intézmények adatai székhelyük kezdőbetűje szerinti abc-sorrendben:

 

1. Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola
3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201678

 

1.)                 Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 113 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 113 fő

 

2. Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

3032 Apc, Fő út 48.
Az intézmény OM azonosítója: 201717

1.)                 Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3032 Apc, Fő út 48.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 117 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 117 fő

 

3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.
Az intézmény OM azonosítója: 031494

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 129 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 129 fő

 

4. Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Az intézmény OM azonosítója: 029149

1.)                 Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 162 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 162 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 003

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai Katolikus Általános Iskola Tagiskolája

●                    Feladatellátási hely címe: 3729 Serényfalva, Kossuth Lajos u. 74.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 56 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 56 fő

 

5. Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.

Az intézmény OM azonosítója: 203505

Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 115 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 115 fő

 

6. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 

3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.
Az intézmény OM azonosítója: 031455

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 

●                    Feladatellátási hely címe: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 339 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 339 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 005

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola telephelye

●                    Feladatellátási hely címe: 3300. Eger, Kossuth Lajos út 8.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 170 fő

●                    A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 170 fő

 

7. Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi út 18.
Az intézmény OM azonosítója: 201784

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3860 Encs, Petőfi út 18.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 264 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 264 fő

 

8. Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 203352

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Székhely 1. sz. telephelye

●                    Feladatellátási hely címe: 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 2-6. évfolyamra járó tanulók száma: 121 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 121 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Székhely 2. sz. telephelye

●                    Feladatellátási hely címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1. évfolyamra járó tanulók száma: 30 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 30 fő

 

9. Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201722

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 135 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 135 fő

 

10. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.
Az intézmény OM azonosítója: 202814

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe:  3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1 - 3.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 228 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 228 fő

 

11. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201534

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 306 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 306 fő

 

12. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 031539

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 86 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 86 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 133.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 135 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 135 fő

 

13. Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136.
Az intézmény OM azonosítója: 029156

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 100 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 100 fő

 

14. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.
Az intézmény OM azonosítója: 029121

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Mátyás Király Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 80 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 80 fő

 

15. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3360 Heves, József Attila u. 18.
Az intézmény OM azonosítója: 202748

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3360 Heves, József Attila u. 18.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 132 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 132 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 003

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

●                    Feladatellátási hely címe: 3368 Boconád, Szabadság tér 7.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 69 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 69 fő

3.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 004

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája

●                    Feladatellátási hely címe: 3381 Pély, Fő utca 138. szám

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 106 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 106 fő

4.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 006

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskola Tarnaszentmiklós Fő úti Telephelye

●                    Feladatellátási hely címe: 3382 Tarnaszentmiklós, Fő u. 15.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 27 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 27 fő

 

16. Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201711

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 90 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 90 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 92 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 92 fő

 

17. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium
5130 Jászapáti, Vasút út 2.
Az intézmény OM azonosítója: 203539

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium

●                    Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 46 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 46 fő

 

18. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 201684

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-4. évfolyamra járó tanulók száma: 113 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 113 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 33.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 5-6. évfolyamra járó tanulók száma: 18 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 18 fő

 

19. Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.
Az intézmény OM azonosítója: 035844

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

●                    Feladatellátási hely címe: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 441 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 441 fő

 

20. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32. Telefon: 57/424-203
Az intézmény OM azonosítója: 035928

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(Nagyiskola)

●                    Feladatellátási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 147 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 147 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(Sárga Iskola)

●                    Feladatellátási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 146 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 146 fő

 

21. Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
3281 Karácsond, Szent István út 40.

Az intézmény OM azonosítója: 200450

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3281 Karácsond, Szent István út 40.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 143 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 143 fő

 

22. Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, József Attila u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 203114

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Györffy István Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 5300 Karcag, József Attila u. 1.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 152 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 152 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: Györffy István Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 4.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 120 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 120 fő

 

23. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 8.
Az intézmény OM azonosítója: 031585

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3350 Kál, Rózsa út 8.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 128 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 128 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3350 Kál, Rózsa út 13-15.

●                     Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 66 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 66 fő

 

24. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 36.
Az intézmény OM azonosítója: 035938

A feladatellátási hely azonosítója: 1

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 5331 Kenderes, Szent István út 36.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 27 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 27 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 003

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda Telephelye

●                    Feladatellátási hely címe: 5331 Kenderes, Szent István út 40.

●                     Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 109 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 109 fő

 

25. Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.
Az intézmény OM azonosítója: 029145

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 212 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 212 fő

 

26. Szent István Katolikus Általános Iskola
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.
Az intézmény OM azonosítója: 028895

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent István Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 279 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 279 fő

 

27. Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

Az intézmény OM azonosítója: 203178

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 111 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 111 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája

●        Feladatellátási hely címe: 3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 70 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 70 fő

 

28. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
Az intézmény OM azonosítója: 201761

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 242 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 242 fő

 

29. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
3525 Miskolc, Városház tér 6.
Az intézmény OM azonosítója: 028992

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Intézmény és Kollégium

●                    Feladatellátási hely címe: 3525 Miskolc, Városház tér 6.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 128 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 128 fő

 

30. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.
Az intézmény OM azonosítója: 201794

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3508 Miskolc, Szeretet utca 5.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 190 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 190 fő

 

31. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.
Az intézmény OM azonosítója: 200298

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 264 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 264 fő

 

32. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201516

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 307 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 307 fő

 

33. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201781

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 122 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 122 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

●                    Feladatellátási hely címe: 5062. Kőtelek, Zrínyi út 3.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 85 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 85 fő

 

34. II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3600 Ózd, Bem József u. 8.
Az intézmény OM azonosítója: 201525

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                    Feladatellátási hely neve: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3600 Ózd, Bem József u. 8.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 235 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 235 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3600 Ózd, Bem József u. 12.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 35 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 35 fő

 

35. Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.
Az intézmény OM azonosítója: 029139

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 180 fő

●                    A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 180 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 003

●                    Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István Tagiskolája

●                    Feladatellátási hely címe: 3573. Sajópetri, Szabadság utca 5.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 62 fő

●                    A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 62 fő

 

36. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201597

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 248 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 248 fő

 

37. Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 203438

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 173 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a

megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és

az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének

tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor

fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc -

●                    évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal

●                    működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 173 fő

 

38. Bolyai János Katolikus Általános Iskola
3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.
Az intézmény OM azonosítója: 201726

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Bolyai János Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 277 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 277 fő

 

39. Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum
3900 Szerencs, Ondi út 1.
Az intézmény OM azonosítója: 200886

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum

●                    Feladatellátási hely címe: 3900 Szerencs, Ondi út 1.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 47 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

Fentiek összesen: 47 fő

 

40. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
3800 Szikszó, Miskolci út 9.
Az intézmény OM azonosítója: 203175

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3800 Szikszó, Miskolci út 9.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 319 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 85 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 404 fő

 

41. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Az intézmény OM azonosítója: 202813

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 105 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 105 fő

 

42. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda
5350 Tiszafüred, Fő u. 26.
Az intézmény OM azonosítója: 201556

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 5350 Tiszafüred, Fő u. 26.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 323 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 323 fő

 

43. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Az intézmény OM azonosítója: 202730

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 207 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 207 fő

 

44. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201573

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

●                    Feladatellátási hely címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

●                    A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 32 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 32 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 004

●                    Feladatellátási hely neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

●                    Feladatellátási hely címe: 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 52.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 175 fő

A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 175 fő

 

45. Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.
Az intézmény OM azonosítója: 031550

1.) Teljesítési helyszín

●                    Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                    Feladatellátási hely neve: Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola

●                    Feladatellátási hely címe: 3291. Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 109 fő

●                    A tanulók számát az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és az intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                    Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő intézmény 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

●                    Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                    Fentiek összesen: 109 fő

 

Eger, 2022. április 15.

 

Dr. Németh Zoltán 

osztályvezető