Ajánlattételi felhívás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban a 2019/2020. tanévben részt venni kívánó vállalkozásoknak

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményeiben iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban részt venni kívánó vállalkozások részére

 

Iktatószám: 67/NZ-1/2019.05.17.

Tárgy: ajánlattételi felhívás

Tisztelt Vállalkozók!

 

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.), mint köznevelési intézmények fenntartója a 2019. május 18-tól hatályba lépő iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a fenntartásában működő köznevelési intézmények tanulóinak 2019/2020. tanévben történő iskolagyümölccsel és iskolazöldséggel történő ellátására a www.eger.egyhazmegye.hu címen elérhető közlemények rovatában 2019. május 18. és 2019. május 31. között az alábbi

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

teszi közzé.

 

Kérjük, hogy e felhívás és a 18/2019. (V. 10.) AM rendelet előírásainak megfelelően az Egri Főegyházmegyének küldjék el ajánlatukat, azok a jogosult vállalkozások, akik szerződni kívánnak az alábbi intézmények tanulóinak iskolagyümölccsel és iskolazöldséggel történő ellátására.

 

Az ajánlatokat a Rendeletben előírt formában és tartalommal kell benyújtani zárt borítékban a következő címre: Egri Főegyházmegye Oktatási Osztály - 3300 Eger, Kossuth L. u. 4.

 

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2019. május 23. (csütörtök) 15.00 óra

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2019. május 27. (hétfő)

 

A szerződéskötés határideje: 2019. május 31. (péntek) 16.00 óra

 

Egyéb ajánlati feltételek:

 

Az ajánlattevők ajánlatukhoz mellékeljék a R. 6. § (1) bekezdésének a) b) és c) pontjaiban rögzített előnyben részesítési feltételek megállapítása és igazolása céljából, cégszerűen aláírt nyilatkozatukat és igazoló okiratokat (pl. a szállítandó termék előállítására szolgáló földrészlet földhivatali tulajdoni lapjának másolata, földhivatali térképmásolat, idegen tulajdonú földrészlet használata esetén a használat jogcímét igazoló szerződés másolata).

 

Az előnyben részesítési feltételek megállapításához szükséges és igazolandó adatok:   

1.      a köznevelési intézmény vonatkozásában rögzített minőségi kifogások száma,

2.      a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított szállítandó termék heti adagszáma tanulónként, a termék termelési helyének (település, járás, megye, az intézmény székhelyétől mért legrövidebb közúti távolsága km-ben) megjelölésével,

3.      a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyével közvetlenül szomszédos megyében termett vagy előállított termékek megjelölése és heti adagszáma tanulónként, a termék termelési helyének (település, járás, megye, az intézmény székhelyétől mért legrövidebb közúti távolsága km-ben) megjelölésével,

4.      a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyével nem közvetlenül szomszédos megyében termett vagy előállított termékek megjelölése és heti adagszáma tanulónként, a termék termelési helyének (település, járás, megye, az intézmény székhelyétől mért legrövidebb közúti távolsága km-ben) megjelölésével,

5.      a köznevelési intézményben eddig megvalósított szemléletformáló kísérő intézkedések megjelölése és száma.

6.      A sorrendállításkor azonos pontszámot elért kérelmezők között az ellátandó intézmények és az előállítás (származás) helyének földrajzi távolsága, a minél rövidebb ellátási lánc és az ebből következő környezeti előnyök érdekében, a tanulók minél egészségesebb termékkel történő ellátása érdekében, az ellátandó intézmények véleményének figyelembevételével az Egri Főegyházmegye dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel megállapodást köt.

 

R. „5. § (1) A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.

(2) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a fenntartóval a Kincstár honlapján közzétett tartalmi elemű megállapodást köti meg.

(3) A tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(4) A tankerületi központ egy adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények ellátására kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást.

…………..

6. § (1) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több - megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó - kérelmező esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,

a) aki vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 21. § (9) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 13. §-ban meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;

b) aki vagy amely tanulónként hetente több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében - Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten - termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni; valamint

c) aki vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, 9. § (4) bekezdése szerinti kísérő intézkedést valósított meg.”

Az ellátandó intézmények adatai székhelyük kezdőbetűje szerinti abc-sorrendben:

 

·         A köznevelési intézmény neve:

·         Székhelyének címe:

·         OM azonosító száma:

·         Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma:

·         Feladatellátási hely neve:

·         Feladatellátási hely címe:

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: ……. fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: ..................................... fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: ............................................ fő

·         Fentiek összesen:……………………….. fő


1. Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola
3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201678

 

1.)    Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola

·         Feladatellátási hely címe: 3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 117 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 117 fő


2. Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola

3032 Apc, Fő út 48.
Az intézmény OM azonosítója: 201717

1.)Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma:001

·         Feladatellátási hely neve: Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3032 Apc, Fő út 48.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 131 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen:131 fő


3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.
Az intézmény OM azonosítója: 031494

 

1.)Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 129 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Fentiek összesen:129 fő

 

2.)Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mikófalvai Telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 3344. Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 6.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 16 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 16 fő

 

3.)Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Borsodszentgyörgyi Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3623. Borosdszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 115 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 115 fő


4. Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Az intézmény OM azonosítója: 029149

 

1.)    Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma:001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 154 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 154 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai Katolikus Általános Iskola Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3729 Serényfalva, Kossuth Lajos u. 74.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 53 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen:53 fő


5. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, AMI.
3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.
Az intézmény OM azonosítója: 031455

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma:001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, AMI.

·         Feladatellátási hely címe: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 307 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 307fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 005

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, AMI. - Kossuth Lajos utca Telephely

·         Feladatellátási hely címe: 3300. Eger, Kossuth Lajos út 8.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 278 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 278 fő


6. Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.
Az intézmény OM azonosítója: 201784

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 298fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 298 fő


 

7. Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201722

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 131 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 131fő


 

8. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.
Az intézmény OM azonosítója:202814

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 206 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 206 fő


9. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.
Az intézmény OM azonosítója:201534

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 323 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 323 fő


10. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 031539

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 110 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 110fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 133.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 122 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 122 fő

 


11. Szent Anna Katolikus Általános Iskola
3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136.
Az intézmény OM azonosítója: 029156

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Anna Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 76 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 76 fő

 


12. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.
Az intézmény OM azonosítója: 029121

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Mátyás Király Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 72 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 72 fő

 


13. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3360 Heves, József Attila u. 18.
Az intézmény OM azonosítója: 202748

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3360 Heves, József Attila u. 18.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 156 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 156 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3368 Boconád, Szabadság tér 7.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 81 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 81 fő

 

3.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 004

·         Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3381 Pély, Fő utca 138. szám

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 100 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 100 fő

 

4.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 006

·         Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskola Tarnaszentmiklós Fő úti Telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 3382 Tarnaszentmiklós, Fő u. 15.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 29 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 29 fő


 

14. Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201711

 

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 135 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 135 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 67 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 67 fő


15. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium
5130 Jászapáti, Vasút út 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201762

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium

·         Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 43 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 43 fő

 


16. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 201684

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-4. évfolyamra járó tanulók száma: 97 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 97 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 33.

·         Feladatellátási helyen tanuló 5-6. évfolyamra járó tanulók száma: 32 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 32 fő


17. Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.
Az intézmény OM azonosítója: 035844

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

·         Feladatellátási hely címe: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 449 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 449 fő


18. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32. Telefon: 57/424-203
Az intézmény OM azonosítója: 035928

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(Nagyiskola)

·         Feladatellátási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 149 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 149 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(Sárga Iskola)

·         Feladatellátási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 153 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 153 fő

 


19. Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
3281 Karácsond, Szent István út 40.

Az intézmény OM azonosítója:200450

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3281 Karácsond, Szent István út 40.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 129 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 129 fő


20. Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, József Attila u. 1.
Az intézmény OM azonosítója:203114

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Györffy István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5300 Karcag, József Attila u. 1.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 176 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 176 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Györffy István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 4.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 111 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 111 fő

 


21. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 8.
Az intézmény OM azonosítója: 031585

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3350 Kál, Rózsa út 8.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 146 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 146 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3350 Kál, Rózsa út 13-15.

·          Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 45 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 45 fő

 


22. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 36.
Az intézmény OM azonosítója: 035938

A feladatellátási hely azonosítója: 1

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 5331 Kenderes, Szent István út 36.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 44 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 44 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda Telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 5331 Kenderes, Szent István út 40.

·          Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 115 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 115 fő


23. Szent István Katolikus Általános Iskola
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.
Az intézmény OM azonosítója: 028895

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 271 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 271 fő


24. Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

Az intézmény OM azonosítója: 203178

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 96 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 96 fő


25. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
Az intézmény OM azonosítója: 201761

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 240 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 240 fő


 

26. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
3525 Miskolc, Városház tér 6.
Az intézmény OM azonosítója: 028992

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

·         Feladatellátási hely címe: 3525 Miskolc, Városház tér 6.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 128 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 128 fő


27. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.
Az intézmény OM azonosítója: 201794

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3508 Miskolc, Szeretet utca 5.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 159 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 159 fő


28. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.
Az intézmény OM azonosítója: 200298

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 305 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 305 fő


29. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201516

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 326 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 326 fő


30. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201781

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 98 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 98 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

·         Feladatellátási hely címe: 5062. Kőtelek, Zrínyi út 3.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 84 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 84 fő


31. II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3600 Ózd, Bem József u. 8.
Az intézmény OM azonosítója:201525

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3600 Ózd, Bem József u. 8.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 219 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 219 fő

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3600 Ózd, Bem József u. 12.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 35 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 35 fő


32. Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.
Az intézmény OM azonosítója: 029139

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 264 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 264 fő

 

 

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3573. Sajópetri, Szabadság utca 5.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 43 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 43 fő


33. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201597

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 244 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 244 fő

 


 

34. V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 12.
Az intézmény OM azonosítója:201594

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 12.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 181 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 181 fő


35. Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
3900 Szerencs, Ondi út 1.

Az intézmény OM azonosítója: 200886

A feladatellátási hely azonosítója: 1

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium

 

 

·         Feladatellátási hely címe: 3900. Szerencs, Ondi út 1.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 43 fő

·         Fentiek összesen: 43 fő


36. Bolyai János Katolikus Általános Iskola
3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.
Az intézmény OM azonosítója: 201726

 

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Bolyai János Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 301 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 301 fő


37. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
3800 Szikszó, Miskolci út 9.
Az intézmény OM azonosítója:203175

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3800 Szikszó, Miskolci út 9.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 303 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 135 fő

·         Fentiek összesen: 438 fő


38. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Az intézmény OM azonosítója: 202813

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 106 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 106 fő


39. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda
5350 Tiszafüred, Fő u. 26.
Az intézmény OM azonosítója: 201556

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 5350 Tiszafüred, Fő u. 26.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 288 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 288 fő


40. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Az intézmény OM azonosítója: 202730

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 236 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 236 fő


41. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201573

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 44 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 44 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 004

·         Feladatellátási hely neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Páthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

·         Feladatellátási hely címe: 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 52.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 157 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 157 fő


42. Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.
Az intézmény OM azonosítója: 031550

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve:  Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3291. Vámosgyörk, Kossuth lajos út 6.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 90 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 90 fő


43. Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.
Az intézmény OM azonosítója: 029145

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 180 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 180 fő


44. Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 203352

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Székhely 1.sz. telephelye

·         Feladatellátási hely címe:  5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 2-6. évfolyamra járó tanulók száma: 122 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 122 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Székhely 2.sz. telephelye

·         Feladatellátási hely címe:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1. évfolyamra járó tanulók száma: 26 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 26 fő


Eger, 2019. május 17.

Egri Főegyházmegye

Ficzek László

általános helynök