Ajánlattételi felhívás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban a 2020/2021. tanévben részt venni kívánó vállalkozásoknak

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményekben a 2020/2021. tanévben iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban részt venni kívánó vállalkozások részére

Iktatószám: 67/NZ-1/2020.05.08.

Tárgy: ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs és iskolazöldség szállításra

Tisztelt Vállalkozók!

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.), mint köznevelési intézmények fenntartója az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a fenntartásában működő köznevelési intézmények tanulóinak 2020/2021. tanévben történő iskolagyümölccsel és iskolazöldséggel történő ellátására a www.eger.egyhazmegye.hu címen elérhető közlemények rovatában az alábbi

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

teszi közzé.

Kérjük, hogy e felhívásnak és a R. előírásainak megfelelően az Egri Főegyházmegye részére küldjék el ajánlatukat, azok a vállalkozások, amelyek szerződni kívánnak az alábbi intézmények tanulóinak iskolagyümölccsel és iskolazöldséggel történő ellátására.

1.      Az ajánlatokat a Rendeletben és e felhívásban előírt formában és tartalommal kell benyújtani zárt borítékban a következő címre:

Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya

3300 Deák Ferenc u. 49.

2.      Az ajánlatok beérkezésének határideje:

2020. május 15. (péntek) 16.00 óra

3.      Az ajánlatok elbírálásának határideje:

2020. május 22. (péntek)

4.      A szerződéskötés határideje:

2020. május 29. (péntek)

5.      Egyéb ajánlati feltételek:

 

Az ajánlattevők ajánlatukhoz mellékeljék a R. 6. § (1) bekezdésének a) b) és c) pontjaiban rögzített előnyben részesítési feltételek megállapítása és igazolása céljából, cégszerűen aláírt nyilatkozatukat és igazoló okiratokat (pl. a szállítandó termék előállítására szolgáló földrészlet földhivatali tulajdoni lapjának másolata, földhivatali térképmásolat, idegen tulajdonú földrészlet használata esetén a használat jogcímét igazoló szerződés másolata).

 

6.      Az előnyben részesítési feltételek megállapításához szükséges, igazolandó adatok:   

1.      a köznevelési intézmény vonatkozásában rögzített minőségi kifogások száma,

2.      a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított szállítandó termék heti adagszáma tanulónként, a termék termelési helyének (település, járás, megye, az intézmény székhelyétől mért legrövidebb közúti távolsága km-ben) megjelölésével,

3.      a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyével közvetlenül szomszédos megyében termett vagy előállított termékek megjelölése és heti adagszáma tanulónként, a termék termelési helyének (település, járás, megye, az intézmény székhelyétől mért legrövidebb közúti távolsága km-ben) megjelölésével,

4.      a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyével nem közvetlenül szomszédos megyében termett vagy előállított termékek megjelölése és heti adagszáma tanulónként, a termék termelési helyének (település, járás, megye, az intézmény székhelyétől mért legrövidebb közúti távolsága km-ben) megjelölésével,

5.      a köznevelési intézményben eddig megvalósított szemléletformáló kísérő intézkedések megjelölése és száma.

6.      A sorrendállításkor azonos pontszámot elért kérelmezők között az ellátandó intézmények és az előállítás (származás) helyének földrajzi távolsága, a minél rövidebb ellátási lánc és az ebből következő környezeti előnyök érdekében, a tanulók minél egészségesebb termékkel történő ellátása érdekében, az ellátandó intézmények véleményének figyelembevételével az Egri Főegyházmegye dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel megállapodást köt.

 

R. „2. § (1) Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1-6. évfolyamán,

b) a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán, továbbá

c) a 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az a) és b) pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények, továbbá a köznevelési törvény 11. §-a szerinti hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamán

tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben, az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása, a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) által ellátott gyermekek tekintetében a 9. § (4) bekezdésében meghatározott kísérő intézkedés végrehajtása, továbbá a 18. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után.

(2) A program célja szerint a végső kedvezményezett a tanuló.

(3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.

„5. § (1) A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.

(2) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a fenntartóval a Kincstár honlapján közzétett tartalmi elemű megállapodást köti meg.

(3) A tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(4) A tankerületi központ egy adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények ellátására kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(5) A több tanítási évre szóló megállapodásokat a soron következő tanítási évre vonatkozó teljesítési helyszínek, tanulólétszámok, szállítási gyakoriság, szállítás időtartamai, szállítási időszakok, szállítandó termékek, termékmennyiségek, a termékek kiosztásának tervezett időpontjai, a kísérő intézkedés alkalmainak száma, valamint a munkafüzet kiosztás vállalása meghatározásának érdekében módosítani kell.

(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodás-módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló nyomtatványt a Kincstár a honlapján teszi közzé. Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodás-módosítás jóváhagyásának feltétele, hogy azok tartalmi elemei megfeleljenek a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványnak.

(7) A kérelmező köteles a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezetni, amelyben fel kell tüntetni a köznevelési intézmény és a feladatellátási hely adatait [név, cím, az Oktatási Hivatal által kiadott OM azonosító (a továbbiakban: OM azonosító)], valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét.

6. § (1) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több - megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó - kérelmező esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,

a) aki vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 21. § (9) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 13. §-ban meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;

b) aki vagy amely tanulónként hetente több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében - Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten - termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni; valamint

c) aki vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, 9. § (4) bekezdése szerinti kísérő intézkedést valósított meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésére vonatkozó, a fenntartóhoz benyújtott ajánlatban szereplő kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a fenntartóhoz benyújtott, a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérő intézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.

(3) A programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezőnek a fenntartóhoz, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként kell benyújtania a fenntartó által közzétett módon és határidőben.

(4) A fenntartónak az (1) bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb június 1-jéig kell megkötnie az 5. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével kialakított, az (1) bekezdés szerinti ajánlatok benyújtását megelőzően közzétett szempontrendszer alapján, az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezővel kell a megállapodást megkötni, ha nincs ilyen kérelmező, akkor kizárólag az érintett járás vagy a köznevelési intézmény vonatkozásában megállapodáskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.”

8. Az ellátandó intézmények adatai székhelyük kezdőbetűje szerinti abc-sorrendben:

1. Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola
3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201678

1.)    Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola

·         Feladatellátási hely címe: 3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 121 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 121 fő


2. Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

3032 Apc, Fő út 48.
Az intézmény OM azonosítója: 201717

1.)    Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3032 Apc, Fő út 48.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 124 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 124 fő


3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.
Az intézmény OM azonosítója: 031494

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 126 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Fentiek összesen: 126 fő

2.)    Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mikófalvai Telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 3344. Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 6.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 9 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 9 fő

3.)    Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Borsodszentgyörgyi Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 110 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 110 fő


4. Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Az intézmény OM azonosítója: 029149

1.)    Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 161 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 161 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai Katolikus Általános Iskola Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3729 Serényfalva, Kossuth Lajos u. 74.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 54 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 54 fő


5. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 

3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.
Az intézmény OM azonosítója: 031455

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 

·         Feladatellátási hely címe: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 330 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 330 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 005

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 3300. Eger, Kossuth Lajos út 8.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 227 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 227 fő


6. Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.
Az intézmény OM azonosítója: 201784

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 284 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 284 fő


7. Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 203352

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Székhely 1. sz. telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 2-6. évfolyamra járó tanulók száma: 120 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 120 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Székhely 2. sz. telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1. évfolyamra járó tanulók száma: 26 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 26 fő


8. Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201722

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 146 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 146 fő


9. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.
Az intézmény OM azonosítója: 202814

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 204 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 204 fő


10. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201534

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 312 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 312 fő


11. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 031539

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 95 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 95 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 133.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 126 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 126 fő


12. Szent Anna Katolikus Általános Iskola
3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136.
Az intézmény OM azonosítója: 029156

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Anna Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 85 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 85 fő


13. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.
Az intézmény OM azonosítója: 029121

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Mátyás Király Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 76 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 76 fő


14. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3360 Heves, József Attila u. 18.
Az intézmény OM azonosítója: 202748

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3360 Heves, József Attila u. 18.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 143 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 143 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3368 Boconád, Szabadság tér 7.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 79 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 79 fő

3.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 004

·         Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3381 Pély, Fő utca 138. szám

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 100 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 100 fő

4.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 006

·         Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskola Tarnaszentmiklós Fő úti Telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 3382 Tarnaszentmiklós, Fő u. 15.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 26 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 26 fő


15. Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201711

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 139 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 139 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 76 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 76 fő


16. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium
5130 Jászapáti, Vasút út 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201762

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium

·         Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 43 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 43 fő


17. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 201684

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-4. évfolyamra járó tanulók száma: 95 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 95 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 33.

·         Feladatellátási helyen tanuló 5-6. évfolyamra járó tanulók száma: 30 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 30 fő


18. Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.
Az intézmény OM azonosítója: 035844

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

·         Feladatellátási hely címe: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 447 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 447 fő


19. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32. Telefon: 57/424-203
Az intézmény OM azonosítója: 035928

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(Nagyiskola)

·         Feladatellátási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 141 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 141 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(Sárga Iskola)

·         Feladatellátási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 170 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 170 fő


20. Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
3281 Karácsond, Szent István út 40.

Az intézmény OM azonosítója: 200450

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3281 Karácsond, Szent István út 40.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 131 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 131 fő


21. Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, József Attila u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 203114

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Györffy István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5300 Karcag, József Attila u. 1.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 168 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 168 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Györffy István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 4.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 116 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 116 fő


22. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 8.
Az intézmény OM azonosítója: 031585

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3350 Kál, Rózsa út 8.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 156 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 156 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3350 Kál, Rózsa út 13-15.

·          Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 51 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 51 fő


23. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 36.
Az intézmény OM azonosítója: 035938

A feladatellátási hely azonosítója: 1

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 5331 Kenderes, Szent István út 36.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 146 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 146 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda Telephelye

·         Feladatellátási hely címe: 5331 Kenderes, Szent István út 40.

·          Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 0 fő


24. Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.
Az intézmény OM azonosítója: 029145

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 206 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 206 fő


25. Szent István Katolikus Általános Iskola
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.
Az intézmény OM azonosítója: 028895

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 268 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 268 fő


26. Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

Az intézmény OM azonosítója: 203178

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 89 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 89 fő


27. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
Az intézmény OM azonosítója: 201761

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 235 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 235 fő


28. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
3525 Miskolc, Városház tér 6.
Az intézmény OM azonosítója: 028992

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

·         Feladatellátási hely címe: 3525 Miskolc, Városház tér 6.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 129 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 129 fő


29. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.
Az intézmény OM azonosítója: 201794

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3508 Miskolc, Szeretet utca 5.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 157 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 157 fő


30. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.
Az intézmény OM azonosítója: 200298

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 295 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 295 fő


31. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201516

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 313 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 313 fő


32. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201781

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 99 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 99 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

·         Feladatellátási hely címe: 5062. Kőtelek, Zrínyi út 3.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 84 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 84 fő


33. II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3600 Ózd, Bem József u. 8.
Az intézmény OM azonosítója: 201525

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 002

·         Feladatellátási hely neve: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3600 Ózd, Bem József u. 8.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 235 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 235 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 3600 Ózd, Bem József u. 12.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 35 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 35 fő


34. Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.
Az intézmény OM azonosítója: 029139

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 197 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 197 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 003

·         Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István Tagiskolája

·         Feladatellátási hely címe: 3573. Sajópetri, Szabadság utca 5.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 48 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 48 fő


35. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201597

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 243 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 243 fő


36. V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit

Általános Iskola, Óvoda

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 12.

Az intézmény OM azonosítója: 201594

1.) Teljesítési helyszín

Feladatellátási hely sorszáma: 001
Feladatellátási hely neve:
Feladatellátási hely címe:
Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő
A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a

megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és

a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének

tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor

fennálló száma alapján kell meghatározni.

Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc -
évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő
Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal
működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő
Fentiek összesen: 0 fő
 

2.) Teljesítési helyszín

Feladatellátási hely sorszáma: 002
Feladatellátási hely neve: V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium,
Általános Iskola és Óvoda Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Tagintézménye
Feladatellátási hely címe: 3980 Sátoraljaújhely, József A.u.1.
Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 175 fő
A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a

megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és

a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének

tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor

fennálló száma alapján kell meghatározni.

Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc -
évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő
Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal
működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő
Fentiek összesen: 175 fő

37. Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
3900 Szerencs, Ondi út 1.

Az intézmény OM azonosítója: 200886

A feladatellátási hely azonosítója: 1

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium

·         Feladatellátási hely címe: 3900. Szerencs, Ondi út 1.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 43 fő

·         Fentiek összesen: 43 fő


38. Bolyai János Katolikus Általános Iskola
3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.
Az intézmény OM azonosítója: 201726

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Bolyai János Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 282 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 282 fő


39. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
3800 Szikszó, Miskolci út 9.
Az intézmény OM azonosítója: 203175

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3800 Szikszó, Miskolci út 9.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 299 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 128 fő

·         Fentiek összesen: 427 fő


40. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Az intézmény OM azonosítója: 202813

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 100 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 100 fő


41. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda
5350 Tiszafüred, Fő u. 26.
Az intézmény OM azonosítója: 201556

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 5350 Tiszafüred, Fő u. 26.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 309 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 309 fő


42. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Az intézmény OM azonosítója: 202730

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 236 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 236 fő


43. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201573

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

·         Feladatellátási hely címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 32 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 32 fő

2.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 004

·         Feladatellátási hely neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

·         Feladatellátási hely címe: 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 52.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 135 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 135 fő


44. Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.
Az intézmény OM azonosítója: 031550

1.) Teljesítési helyszín

·         Feladatellátási hely sorszáma: 001

·         Feladatellátási hely neve: Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola

·         Feladatellátási hely címe: 3291. Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.

·         Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 92 fő

·         A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

·         Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

·         Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

·         Fentiek összesen: 92 fő


Eger, 2020. május 8.

Egri Főegyházmegye

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető