Ajánlattételi felhívás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban a 2021/2022. tanévben részt venni kívánó vállalkozásoknak

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményekben a 2021/2022. tanévben iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban részt venni kívánó vállalkozások részére

Iktatószám: 67/NZ-1/2021.04.15.

Tárgy: ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs és iskolazöldség szállításra

Tisztelt Vállalkozók!

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.), mint köznevelési intézmények fenntartója az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a fenntartásában működő köznevelési intézmények tanulóinak 2021/2022. tanévben történő iskolagyümölccsel és iskolazöldséggel történő ellátására a www.eger.egyhazmegye.hu címen elérhető közlemények rovatában az alábbi

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

teszi közzé.

Kérjük, hogy e felhívásnak és a R. előírásainak megfelelően az Egri Főegyházmegye részére küldjék el ajánlatukat, azok a vállalkozások, amelyek szerződni kívánnak az alábbi intézmények tanulóinak iskolagyümölccsel és iskolazöldséggel történő ellátására.

Az ajánlatokat a Rendeletben és e felhívásban előírt formában és tartalommal kell benyújtani zárt borítékban a járványügyi helyzet miatt postai úton a következő címre:

Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya

3300 Eger, Deák Ferenc u. 49.

Az ajánlatok beérkezésének határideje:

2021. április 30. 16.00 óra

Az ajánlatok elbírálásának határideje:

2021. május 10.

A szerződéskötés határideje:

2021. május 20.

Megismételt felhívás esetén a szerződéskötés határideje:

2021. május 25.

1.                  Egyéb ajánlati feltételek:

Az ajánlattevők ajánlatukhoz mellékeljék a R. 6. § (1) bekezdésének a) b) és c) pontjaiban rögzített előnyben részesítési feltételek megállapítása és igazolása céljából, cégszerűen aláírt nyilatkozatukat és igazoló okiratokat (pl. a szállítandó termékek előállítására szolgáló földrészletek földhivatali tulajdoni lapjának 60 napnál nem régebbi másolata és földhivatali térképmásolata, idegen tulajdonú földrészlet használata esetén a használat jogcímét igazoló szerződés másolata).

2.                  Az előnyben részesítési feltételek és a megállapításukhoz szükséges, igazolandó adatok:  

 

1.                  a köznevelési intézmény vonatkozásában rögzített minőségi kifogások száma;

 

2.                  az ajánlatban tanulónként hetente több, de legfeljebb négy adag, az intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni;

 

3.                  intézményenként a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított szállítandó termékek termelési helyének település, járás és megye szempontú megjelölésével, a termelés vagy az előállítási helyszínének az intézmény székhelyétől mért lehető legrövidebb, térképre rajzolt közúti útvonalon km-ben mért távolságának kimutatásával;

 

4.                  a köznevelési intézményben eddig megvalósított szemléletformáló kísérő intézkedések megjelölése és száma;

 

5.                  a sorrendállításkor azonos pontszámot elért kérelmezők között az ellátandó intézmények és az előállítás (származás) helyének földrajzi távolsága, a minél rövidebb ellátási lánc és az ebből következő környezeti előnyök érdekében, a tanulók minél egészségesebb termékkel történő ellátása érdekében, az ellátandó intézmények véleményének figyelembevételével az Egri Főegyházmegye dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel megállapodást köt.

 

R. „2. § (1) Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1-6. évfolyamán,

b) a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán, továbbá

c) a 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az a) és b) pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények, továbbá a köznevelési törvény 11. §-a szerinti hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamán, továbbá

d) a szakképzési  törvény 18. §-a szerinti többcélú szakképző intézmény a)-c) pontnak megfelelő 1-6. évfolyamán

tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben, az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) által ellátott gyermekek tekintetében a 9. § (4) bekezdésében meghatározott kísérőintézkedés végrehajtása, továbbá a 18. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után.

(2) A program célja szerint a végső kedvezményezett a tanuló.

(3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.”

 

R. ,,5. § (1) A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval - ezek között egy tanév vonatkozásában legfeljebb tizenkét tankerületi központtal - köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást. A tankerületi központok száma tekintetében meghatározott felső korlát számításánál a kapcsolt vállalkozásnak minősülő kérelmezőket egy kérelmezőnek kell tekintetni. A tizenkét tankerületi központ számításánál a már korábban megkötött, a következő tanítási évben érvényes megállapodásokat is figyelembe kell venni. Ha a tankerületi központtal már korábban megkötött, a következő tanítási évben érvényes megállapodások száma meghaladja a tizenkettőt, akkor a tizenkettőt meghaladó számú tankerületi központtal kötött megállapodások is figyelembe vehetők, de újabb tankerületi központtal nem köthető további megállapodás.

(2) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a fenntartóval a Kincstár honlapján közzétett megállapodás mintának megfelelő megállapodást köti meg.

(3) A tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(4) A tankerületi központ egy adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények ellátására egy kérelmezővel köthet megállapodást. Egy adott köznevelési intézmény eltérő járásba tartozó feladatellátási helyei esetében a köznevelési intézmény székhelye szerinti járásra vonatkozóan megkötött megállapodásnak tartalmaznia kell a köznevelési intézmény valamennyi ellátni kívánt feladatellátási helyét.

(5) A több tanítási évre szóló megállapodásokat a soron következő tanítási évre vonatkozó teljesítési helyszínek, tanulólétszámok, szállítási gyakoriság, szállítás időtartamai, szállítási időszakok, szállítandó termékek, termékmennyiségek, a termékek kiosztásának tervezett időpontjai, a kísérőintézkedés alkalmainak száma, a kóstoltatott termékek fogyasztásra kész állapotának leírása, valamint a munkafüzet-kiosztás vállalása meghatározásának érdekében módosítani kell.

(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodás módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló megállapodás mintát a Kincstár a honlapján teszi közzé.

(7) A kérelmező a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a köznevelési intézmény és a feladatellátási hely adatait [név, cím, feladatellátási hely sorszáma, az Oktatási Hivatal által kiadott OM azonosító (a továbbiakban: OM azonosító)], valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét.”

 

R. ,,6. § (1) A fenntartó a kiválasztási eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást április 15-éig közzéteszi, amelyre a kérelmezők az ajánlataikat április 30-áig nyújthatják be. A tankerületi központ fenntartó által közzétett ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik.

(2) A tankerületi központok által végzett sorrendállítás során nem vehető figyelembe az az ajánlattevő, aki vagy amely az ajánlattal érintett tanév tekintetében már rendelkezik az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással.

(3) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több - megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó - kérelmező esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt, aki vagy amely

a) által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 21. § (9) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 13. §-ban meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;

b) tanulónként hetente több, de legfeljebb négy adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében - Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten - termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni; valamint

c) a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, 9. § (4) bekezdése szerinti kísérőintézkedést valósított meg, összhangban az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ajánlásával.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésére vonatkozó, a fenntartóhoz benyújtott ajánlatban szereplő kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a fenntartóhoz benyújtott, a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérőintézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.

(5) A programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, a (3) bekezdés szerinti ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmező a fenntartóhoz, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként nyújthatja be a fenntartó által közzétett módon és határidőben, de legkésőbb az (1) bekezdésben megadott határidőig.

(6) A fenntartó a (3) bekezdés szerint meghatározott rangsorról az ajánlattevőket május 10-éig értesíti, amelyben felajánlja a rangsor szerint nyertes ajánlattevő részére a megállapodás megkötésének lehetőségét. A rangsor szerint nyertes ajánlattevő május 13-áig valamennyi fenntartótól hozzá beérkezett megállapodás megkötésére irányuló értesítésre a szerződéskötési hajlandóság megjelölésével válaszol. Ha az ajánlattevő az értesítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Kincstár az adott kérelembenyújtással érintett tanévre vonatkozóan valamennyi megállapodása tekintetében jóváhagyott bruttó támogatási összeget 10%-kal csökkenti. Ha a rangsor szerint nyertes ajánlattévő élni kíván a fenntartó értesítésében jelzett megállapodás megkötésének lehetőségével, a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Ha a rangsor szerint nyertes ajánlattevő nem kíván élni a fenntartó értesítésében jelzett megállapodás megkötésének lehetőségével, a fenntartó felajánlja a megállapodás megkötésének lehetőségét a rangsor szerint következő ajánlattevőnek. Ha a rangsor szerint soron következő ajánlattevő élni kíván a megállapodás megkötésének lehetőségével, a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(7) Ha a fenntartó ajánlattételi felhívására április 30-áig nem érkezik ajánlat, vagy a beérkezett ajánlatokra vonatkozóan a rangsorolt ajánlattevők egyikével sem jön létre megállapodás, a fenntartó május 14-éig ismételten közzéteheti az ajánlattételi felhívását. Tankerületi központ fenntartó által megismételt ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik. A megismételt ajánlattételi felhívásra csak az nyújthat be ajánlatot, aki vagy amely a fenntartó első körben közzétett ajánlattételi felhívására nem nyújtott be ajánlatot. A fenntartó a (3) bekezdésben meghatározott sorrendállítás során csak azokat az ajánlattevőket rangsorolhatja, akik vagy amelyek az ismételten közzétett ajánlattételi felhívásra nyújtottak be ajánlatot.

(8) A fenntartó a (3) bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb május 20-áig, a (7) bekezdés szerinti megismételt ajánlattételi felhívás esetén május 25-éig megköti az 5. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével kialakított, a (3) bekezdés szerinti ajánlatok benyújtását megelőzően közzétett szempontrendszer alapján, az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezővel kell a megállapodást megkötni, ha nincs ilyen kérelmező, akkor az érintett járás vagy a köznevelési intézmény vonatkozásában megállapodáskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.

(9) A sorrendállítás során nem részesíthető előnyben annak a kérelmezőnek az ajánlata, aki az ajánlatában

a) a 14. § (1) bekezdésében meghatározott, tanulónként hetente kiosztható maximális termékmennyiséget, illetve

b) a (4) bekezdés alapján figyelembe vehető kísérőintézkedések számát

túllépi.

(10) A kérelmezőnek a fenntartóval a kiválasztási eljárás során tett ajánlatában szereplő (3) bekezdés b) pontja szerinti vállalásának megfelelően kell a megállapodást és a több tanévre szóló megállapodás módosítást megkötnie.”

 

8. Az ellátandó intézmények adatai székhelyük kezdőbetűje szerinti abc-sorrendben:

 

1. Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola
3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201678

1.)               Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 120 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 120 fő

 

2. Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

3032 Apc, Fő út 48.
Az intézmény OM azonosítója: 201717

1.)               Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3032 Apc, Fő út 48.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 120 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 120 fő

 

3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.
Az intézmény OM azonosítója: 031494

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 122 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 122 fő

2.)               Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Borsodszentgyörgyi Tagiskolája

●                   Feladatellátási hely címe: 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 112 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 112 fő

 

4. Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Az intézmény OM azonosítója: 029149

1.)               Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 166 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 166 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 003

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai Katolikus Általános Iskola Tagiskolája

●                   Feladatellátási hely címe: 3729 Serényfalva, Kossuth Lajos u. 74.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 48 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 48 fő

 

5. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 

3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.
Az intézmény OM azonosítója: 031455

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 

●                   Feladatellátási hely címe: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 330 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 330 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 005

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola telephelye

●                   Feladatellátási hely címe: 3300. Eger, Kossuth Lajos út 8.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 227 fő

●                   A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 227 fő

 

6. Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi út 18.
Az intézmény OM azonosítója: 201784

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3860 Encs, Petőfi út 18.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 270 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 270 fő

7. Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 203352

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Székhely 

●                   Feladatellátási hely címe: 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 2-6. évfolyamra járó tanulók száma: 122 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 122 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 1. sz. telephelye

●                   Feladatellátási hely címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1. évfolyamra járó tanulók száma: 26 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 26 fő

 

8. Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201722

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 132 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 132 fő

 

9. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.
Az intézmény OM azonosítója: 202814

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe:  3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1 - 3.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 218 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 218 fő

 

10. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201534

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 312 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 312 fő

11. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 031539

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 96 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 96 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 133.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 132 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 132 fő

 

12. Szent Anna Katolikus Általános Iskola
3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136.
Az intézmény OM azonosítója: 029156

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Anna Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 80 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 80 fő

 

13. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.
Az intézmény OM azonosítója: 029121

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Mátyás Király Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 79 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 79 fő

 

14. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3360 Heves, József Attila u. 18.
Az intézmény OM azonosítója: 202748

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3360 Heves, József Attila u. 18.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 136 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 136 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 003

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

●                   Feladatellátási hely címe: 3368 Boconád, Szabadság tér 7.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 74 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 74 fő

3.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 004

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája

●                   Feladatellátási hely címe: 3381 Pély, Fő utca 138. szám

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 107 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 107 fő

4.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 006

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskola Tarnaszentmiklós Fő úti Telephelye

●                   Feladatellátási hely címe: 3382 Tarnaszentmiklós, Fő u. 15.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 27 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 27 fő

 

15. Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201711

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 103 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 103 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 110 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 110 fő

 

16. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
5130 Jászapáti, Vasút út 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201762

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium

●                   Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 43 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 43 fő

 

17. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 201684

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-4. évfolyamra járó tanulók száma: 95 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 95 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 33.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 5-6. évfolyamra járó tanulók száma: 30 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 30 fő

 

18. Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.
Az intézmény OM azonosítója: 035844

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

●                   Feladatellátási hely címe: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 445 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 445 fő

 

19. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32. Telefon: 57/424-203
Az intézmény OM azonosítója: 035928

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Nagyiskola)

●                   Feladatellátási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 139 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 139 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(Sárga Iskola)

●                   Feladatellátási hely címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 177 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 177 fő

 

20. Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
3281 Karácsond, Szent István út 40.

Az intézmény OM azonosítója: 200450

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3281 Karácsond, Szent István út 40.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 133 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 133 fő

 

21. Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, József Attila u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 203114

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Györffy István Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 5300 Karcag, József Attila u. 1.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 161 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 161 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: Györffy István Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 4.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 116 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 116 fő

 

22. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 8.
Az intézmény OM azonosítója: 031585

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3350 Kál, Rózsa út 8.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 150 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 150 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3350 Kál, Rózsa út 13-15.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 51 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 51 fő

 

23. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 36.
Az intézmény OM azonosítója: 035938

A feladatellátási hely azonosítója: 1

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 5331 Kenderes, Szent István út 36.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 12 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 12 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 003

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda Telephelye

●                   Feladatellátási hely címe: 5331 Kenderes, Szent István út 40.

●                    Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 129 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 129 fő

 

24. Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.
Az intézmény OM azonosítója: 029145

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 196 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 196 fő

 

25. Szent István Katolikus Általános Iskola
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.
Az intézmény OM azonosítója: 028895

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent István Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 268 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 268 fő

 

26. Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

Az intézmény OM azonosítója: 203178

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 97 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 97 fő

 

27. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
Az intézmény OM azonosítója: 201761

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 242 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 242 fő

 

28. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
3525 Miskolc, Városház tér 6.
Az intézmény OM azonosítója: 028992

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

●                   Feladatellátási hely címe: 3525 Miskolc, Városház tér 6.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 134 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 134 fő

 

29. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.
Az intézmény OM azonosítója: 201794

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3508 Miskolc, Szeretet utca 5.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 196 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 196 fő

 

30. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.
Az intézmény OM azonosítója: 200298

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 295 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 295 fő

 

31. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201516

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 313 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 313 fő

 

32. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201781

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 104 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 104 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

●                   Feladatellátási hely címe: 5062. Kőtelek, Zrínyi út 3.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 92 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 92 fő

 

33. II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3600 Ózd, Bem József u. 8.
Az intézmény OM azonosítója: 201525

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 002

●                   Feladatellátási hely neve: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3600 Ózd, Bem József u. 8.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 235 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 235 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3600 Ózd, Bem József u. 12.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 35 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 35 fő

 

34. Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.
Az intézmény OM azonosítója: 029139

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 197 fő

●                   A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 197 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 003

●                   Feladatellátási hely neve: Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István Tagiskolája

●                   Feladatellátási hely címe: 3573. Sajópetri, Szabadság utca 5.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 60 fő

●                   A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 60 fő

 

35. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201597

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 245 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 245 fő

 

36. Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 203438

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 175 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a

megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és

a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének

tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor

fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc -

●                   évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal

●                   működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 175 fő

37. Bolyai János Katolikus Általános Iskola
3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.
Az intézmény OM azonosítója: 201726

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Bolyai János Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 282 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 282 fő

38. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
3800 Szikszó, Miskolci út 9.
Az intézmény OM azonosítója: 203175

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3800 Szikszó, Miskolci út 9.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 296 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 122 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 418 fő

 

39. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Az intézmény OM azonosítója: 202813

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 108 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 108 fő

 

40. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda
5350 Tiszafüred, Fő u. 26.
Az intézmény OM azonosítója: 201556

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 5350 Tiszafüred, Fő u. 26.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 309 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 309 fő

 

41. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Az intézmény OM azonosítója: 202730

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 236 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 236 fő

 

42. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201573

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

●                   Feladatellátási hely címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 0 fő

●                   A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 46 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 46 fő

2.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 004

●                   Feladatellátási hely neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

●                   Feladatellátási hely címe: 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 52.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 158 fő

A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 158 fő

 

43. Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.
Az intézmény OM azonosítója: 031550

1.) Teljesítési helyszín

●                   Feladatellátási hely sorszáma: 001

●                   Feladatellátási hely neve: Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola

●                   Feladatellátási hely címe: 3291. Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.

●                   Feladatellátási helyen tanuló 1-6. évfolyamra járó tanulók száma: 101 fő

●                   A tanulók számát a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma alapján kell meghatározni.

●                   Feladatellátási helyen tanuló nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő gimnázium 5-6. évfolyamán tanulók száma: 0fő

●                   Feladatellátási helyen hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7-8. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Feladatellátási helyen többcélú szakképző intézmény fenti pontoknak megfelelő 1-6. évfolyamán tanulók száma: 0 fő

●                   Fentiek összesen: 101 fő

 

Eger, 2021. április 15.

 

Dr. Németh Zoltán 

osztályvezető