Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

Közlemények

Az Egri Főegyházmegye fenntartói közleménye az óvodai beiratkozásról

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYE FENNTARTÓI KÖZLEMÉNYE

a fenntartásában működő óvodák beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő óvodák beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(1a) bekezdései alapján a honlapján az alábbi közleményt tette közzé:

 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (1) alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 1. A szülők kötelesek óvodába íratni gyermeküket az általuk választott vagy a lakóhelyük szempontjából illetékes óvoda honlapján elérhető hirdetményben meghatározott időpontban és helyszínen.
 1. Óvodába kell íratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Az óvodáskorú gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján 2019. szeptember 1-jétől legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 1. Ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő(k) köteles(ek) a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 1. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 1. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beiratkozási idejét az alábbi táblázat rögzíti:

 

Óvodák:

Óvodavezetők:

Időpontok:

1.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Tagóvoda - Eger

Runyai Zsuzsanna

2019. április 24.-25.

2.

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda –

Szent Erzsébet Katolikus Tagóvoda – Gyöngyös

Tuza Zoltánné

2019. április 24.-25.

 

3.

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hejőcsabai Tagóvodája – Miskolc

Palásthyné Horváth Andrea

2019. április 24.-25.

4.

Diósgyőri Szent Ferenc Katolikus Általános Iskola Kisboldogasszony Tagóvodája – Miskolc

Kovács Péterné

 

2019. április 24.-25.

 

5.

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodája - Miskolc

Balogh-Bubenkó Éva

2019. április 24-25.

6.

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Rita Tagóvodája – Miskolc

Petrovics Rita

2019.április 29.-30.

7.

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda Cseresznyevirág Katolikus Tagóvodája - Nagykörű

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna

2019. május 2. –

2019. május 20.

8.

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda Szent Kinga Katolikus Tagóvodája - Kőtelek

Túró Anikó

2019. április 24. -

2019. május 20.

9.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola Háromkirályok Óvoda - Tiszafüred

Tamásné Papp Mária

2019. április 23.-26.

10.

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája - Törökszentmiklós

Andáné Hendrik Mária

2019. április 23.-26.

Pótbeiratkozás:

2019. május 13.

11.

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda – Árpád-házi Szent Margit Óvoda - Sátoraljaújhely

Fazekasné Olcsvári Eleonóra

2019. május 6.-8.

12.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda - Kenderes

Gyulai-Farkas Edina

2019.április 29.-30.

13.

Maria Immacula Katolikus Óvoda –Girincs

Szikszainé Vrazala Marianna

2019. április 24.-25.

14.

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Angyalkert Óvoda Tagintézménye - Jászberény

Kis Istvánné

2019. április 25.-26.

15.

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Ágnes Tagóvodája - Bánréve

Ujváryné Szabó Erika

2019. április 23.-26.

16.

Szent György Katolikus Általános Iskola, AMI, Cifrapalota Tagóvodája – Jászalsószentgyörgy

Liptákné Kátai Tímea

2019. április 29.-30.

17.

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Boconádi Tagóvodája - Boconád

Juhászné Kiss Edit

2019. április 25.-26.

18.

II. János Pál Katolikus Általános Iskola Alkotmány Úti Tagóvodája - Ózd

Vassné Gérecz Gabriella

2019. május 8. -10.

19.

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Balatoni Tagóvodája - Balaton

Sütő Andrásné

 

2019. május 13.- 14.

20.

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Borsodszentgyörgyi Tagóvodája - Borsodszentgyörgy

Vámosné Maruska Beatrix

2019. május 13.–16.

 

21.

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola - Szent Rita Tagóvodája

Fegyvernek

Bihariné Kovács Anikó

2019. április 24.–26.

 

 

 1. Az egyes óvodák beíratási időpontja és helyszíne, az óvodák felvételi körzete óvodánkét változó, amelyek az adott óvoda honlapján közzétett beiratkozási hirdetményben olvashatók.
 1. Az egyes óvodák által ellátható/ellátandó sajátos nevelési igény óvodánkét változik, amelyek előírásait a kiválasztott óvoda honlapján közzétett beiratkozási hirdetmény és a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) alábbi linkjén http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/?doSearch=True elérhető hatályos alapító okirat és működési engedély tartalmazza.
 1. Az óvodai jelentkezéshez a szülőknek jelentkezési lapot kell kitölteniük, amelyet a kiválasztott óvodában szerezhetnek be.
 1. Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a beiratkozáskor be kell mutatni, az alábbiak:
 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 2. a szülő(k) személyi igazolványa;
 3. a gyermek, valamint a szülő(k) lakcímkártyája;
 4. a gyermek TAJ kártyája;
 5. a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;
 6. a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata;
 7. elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;
 8. nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §);
 9. gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat, ha van ilyen.
 1. A szülők óvodáztatási kötelezettségének elmulasztása esetére vonatkozó jogkövetkezmény. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket az előírt ideig az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) a) pontja alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.
 1. Az óvodai beiratkozás a kiválasztott óvoda hirdetményében meghatározott helyen és időpontban lehetőleg a szülő(k) személyes megjelenésével történjen, az előírt dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
 1. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
 1. Az óvodai felvételt elutasító óvodai határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem (fellebbezés) az Egri Főegyházmegyének (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) címezve.
 1. A nevelési év első napja 2019. szeptember 2. utolsó napja 2020. augusztus 31.

A hivatkozott hatályos jogszabályok kivonata:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Nkt. „8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

(3) *  Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

(4) *  A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

(6) *  Óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

9. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

20. § (1)Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) *  A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

c) a gyermek óvodai beíratkozásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,

g) az óvoda felvételi körzetéről

szóló tájékoztatást,

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint

i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

Eger, 2019. március 19.

Egri Főegyházmegye
fenntartó