Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

Közlemények

Az Egri Főegyházmegye Fenntartói Közleménye Az Óvodai Beiratkozásról 2021/2022-ES Tenév

Iktatószám: 67/2/2021.03.17

Tárgy: fenntartói közlemény

 

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYE FENNTARTÓI KÖZLEMÉNYE

a fenntartásában működő óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

 

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő óvodák beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján az alábbi közleményt teszi közzé:

 

1.      A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (1) alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

2.      A szülők kötelesek óvodába íratni gyermeküket az általuk választott vagy a lakóhelyük szempontjából illetékes óvoda honlapján elérhető hirdetményében 2021. április 20. és 2021. május 20. között meghatározott időpontban és helyszínen.

 

3.      Óvodába kell íratni minden gyermeket, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Az óvodáskorú gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jétől legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

 

4.      Ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő(k) köteles(ek) a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

5.      Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

6.      Az egyes óvodák beíratási időpontja és helyszíne, az óvodák felvételi körzete óvodánkét változó, amelyek az adott óvoda honlapján közzétett beiratkozási hirdetményben olvashatók.

 

7.      Az egyes óvodák által ellátható/ellátandó sajátos nevelési igény óvodánkét változik, amelyek előírásait a kiválasztott óvoda honlapján közzétett beiratkozási hirdetmény és a Köznevelési Információs Rendszerben (KIR) elérhető hatályos alapító okirat és működési engedély tartalmazza.

 

8.      Az óvodai jelentkezéshez a szülőknek jelentkezési lapot kell kitölteniük, amelyet a kiválasztott óvodában szerezhetnek be.

 

9.      Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a beiratkozáskor be kell mutatni, az alábbiak:

 

a.       a gyermek születési anyakönyvi kivonata;

b.      a szülő(k) személyi igazolványa;

c.       a gyermek, valamint a szülő(k) lakcímkártyája;

d.      a gyermek TAJ kártyája;

e.       a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;

f.        a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata;

g.       elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;

h.       nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §);

i.         gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat, ha van ilyen.

 

10.  A szülők óvodáztatási kötelezettségének elmulasztása esetére vonatkozó jogkövetkezmény. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket az előírt ideig az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) a) pontja alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

 

11.  Az óvodai beiratkozás a kiválasztott óvoda hirdetményében meghatározott helyen és időpontban lehetőleg a szülő(k) személyes megjelenésével történjen, az előírt  dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

12.  Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

 

13.  Az óvodai felvételt elutasító óvodai határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem (fellebbezés) az Egri Főegyházmegyének (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) címezve.

 

14.  Az óvodai nevelési év első napja 2021. szeptember 1. utolsó napja 2022. augusztus 31.

 

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák beiratkozási időpontjai

 

 
Óvoda
Honlap
Óvodavezető
Beiratkozás időpontja
 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola Jó Pásztor Tagóvodája
 
Runyai Zsuzsanna
2021. április 21. (szerda)

8.00-12.00

2021. április 22. (csütörtök)

13.00-17.00

 
 
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda

Szent Erzsébet Katolikus Tagóvoda
https://www.gyongyosikatolikusovi.hu/pages/szent-erzsebet-ovoda/contents/media/184/183729/szt-erzsebet-alairt-hirdetmeny.pdf

 
Tuza Zoltánné

 
2021. április 27. (kedd)-

2021. április 28. (szerda)

8.00-17.00

 
 
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Erzsébet Tagóvodája
http://www.gardonyikatolikus.hu/

https://www.hejocsabaiovoda.hu/hirek-esemenyek/

 
Palásthyné Horváth Andrea
2021. április 20. (kedd)

8.00 – 17.30

2021. április 21. (szerda)

8.00-17.30

 
 
Diósgyőri Szent Ferenc Katolikus Általános Iskola Kisboldogasszony Tagóvodája

 
http://www.szentferencmiskolc.hu/ovoda.php?lang=hu

 
Bódi Dóra
2021. április 20. (kedd)

8.00-17.00

2021. április 21. (szerda)

8.00-17.00
 
Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodája

Miskolc
https://szent-anna-ovoda3.webnode.hu/

 
Balogh-Bubenkó Éva
2021. április 21 (szerda)-

2021. április 22. (csütörtök)

8.00-17.00

 
 
Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodája
https://www.vorosmartykatolikus.hu/index.php/ovoda/ovodai-hirdetmeny/item/452-beiratkozas-ovodankba.html

 
Petrovics Rita
2021. április 20. (kedd) -

2021. április 21. (szerda)

8.00-17.00

 
 
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda

Cseresznyevirág Katolikus Tagóvodája

 
https://petrovaykataltisk.hu/blog/2021/03/08/cseresznyevirag-katolikus-ovoda-beiratkozas-a-2021-2022-nevelesi-evre/
G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna
2021. május 3.-

2021. május 20.
 
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda

Szent Kinga Katolikus Tagóvodája

 
 https://petrovaykataltisk.hu/blog/2021/03/08/szent-kinga-katolikus-ovoda-beiratkozas-a-2021-2022-nevelesi-evre/
Túró Anikó
2021. április 20. - május 20.
 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Háromkirályok Tagóvodája
Beiratkozás (haromkiralyokovodatf.hu)
Tamásné Papp Mária
2021. április 20-23.

8.00-17.00
 
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája

 
 
Andáné Hendrik Mária
2021. április 20. - 23.
 
Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda

Árpád-házi Szent Margit Tagóvodája

 
https://www.arpadhaziszentmargit.hu/ovoda/index.php

 
Fazekasné Olcsvári Eleonóra
2021. május 3.

2021. május 5.
 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda
https://kendereskatisk.hu/2021/03/10/hirdetmeny-a-2021-2022-es-nevelesi-evre-torteno-ovodai-beiratkozasrol/

https://www.liliomovikenderes.hu/beiratkozas/

 
Lukácsné Németh Edit Franciska
2021. április 26. (hétfő)

8.00-12.00 és 13.00-16.00

 

2021. április 27. (kedd)

8.00-12.00 és 13.00-16.00

 
 
Maria Immaculata Katolikus Óvoda
https://mariaimmaculata.webnode.hu/hirek/ovodai-beiratas/
Szikszainé Vrazala Marianna
2021. április 20. (kedd) 8.00 és 16.00 óra között

2021. április 21. (szerda) 8.00 és 16.00 óra között

 
 
Jászberényi Katolikus Óvoda,Kéttannyelvű Általános Iskola Angyalkert  Tagóvodája

 
www.angyalkertnet.hu
Kis Istvánné
2021. május 4 (kedd)

7.00-17.00

2021. május 5. (szerda)

8.00-16.00
 
Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Ágnes Tagóvodája
 
Serfőzőné Kozma Erika
2021. április 20. -2021. április 23.
 
Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cifrapalota Óvodai Tagintézménye
 https://www.szgyki.hu/ovodai-beiratkozas/
Liptákné Kátai Tímea
2021. április 20. (kedd)

8.00-16.00

2021. április 21. (szerda)

8.00-16.00

 
 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Boconádi Tagóvodája

 
lefagyott a honlapjuk. Most javítják.
Juhászné Kiss Edit
2021. április 21. (szerda)

8.00-16.00

2021. április 22. (csütörtök)

8.00-16.00

2021. április 22. (péntek)

8.00-16.00
 
II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Néri Szent Fülöp Tagóvodája

 
http://www.katiskozd.hu/

 
Vassné Gérecz Gabriella
2021. május 5. (szerda)

2021. május 6. (csütörtök)

2021. május 7. (péntek)

8.00-16.00
 
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Balatoni Tagóvodája
www.bmbb.hu

 
Bacskai-Kiss Melinda

 
2021. május 10. 

7.00-13.00-ig

2021. május 11. 10.00-16.30-ig

 
 
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Borsodszentgyörgyi Tagóvodája
www.bmbb.hu

 
Vámosné Maruska Beatrix
2021. május 11.

2021. május 12.

8:00-15.00-ig

 
 
Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodája
http://orczy-fegyvernek.hu/wp-content/uploads/2021/03/hirovibeir-scaled.jpg

 
Bihariné Kovács Anikó
2021. 04.20. (kedd)

7.00-17.00

2021. 04.21. (szerda)

7.00-17.00

2021. 04.22. (csüt.)

7.00-17.00

 
 
Assisi Szent Klára Katolikus Óvoda
https://assisiszentklara.hu/kozlemeny-20210304/

vagy

https://assisiszentklara.hu/wp-content/uploads/2021/03/kozlemeny-20210304.p
Báriné Ujvári Krisztina
2021. 05.03-2021.05.07
23
Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda
http://vkl-altalanosiskola.lapunk.hu/

 
Fegecs Judit
2021. május 10. (hétfő)

10.00. – 12.00

május 11. (kedd)

10.00. -12.00

május 12. (szerda)

15.00. – 17.00
 
Szent Anna Római Katolikus Óvoda
 
Kaposi Beáta
2021.04.27. 8.00-16.00

2021.04.28. 8.00-16.00
 

A hivatkozott hatályos jogszabályok kivonata:

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

„6. Az óvoda

8. § (1) *  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

(2a) *  A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

(2b) *  A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.

(2c) *  A (2a) bekezdés szerint indult perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el.

(2d) *  A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

(2e) *  A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.

(3) *  Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

(4) *  A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

(5) *

(6) *  Óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 

„9. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

 

20. § (1) *  Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) *  A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

a) *  az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,

g) az óvoda felvételi körzetéről

szóló tájékoztatást,

h) *  az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint

i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1b) *

(1c) *  A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

(1d) *  A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

(2) *  A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

(2a) *

(2b) *

(2c) *  A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

(3) *  Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

(4) *  Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

(5)-(6b) *

(7) *  A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata alapján értesíti a hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

(8) *  Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata.

(9) *  Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

(10) *  Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

(11) *  Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.”

 

Eger, 2021. március 17.

 

Dr. Németh Zoltán

osztályvezető